Το έργο

Πρόσκληση

Το ΕΜΠ  συμμετέχει στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορία πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  για τη πράξη:«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES) – ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙ

Στόχοι

Βασικός στόχος της πράξης είναι η διαθέση ενός σημαντικού αριθμού μαθημάτων του Ιδρύματος με ανοικτή πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία 237 Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων, από τη διάθεση των οποίων μαθήματων θα επωφεληθούν καταρχήν οι φοιτητές του Ιδρύματος, ώστε ανεξάρτητα από χρονοχωρικούς περιορισμούς να μπορούν να μελετούν, με δυνατότητα επανάληψης, την εκπαιδευτική ύλη και μεγάλου αριθμού βιντεοσκοπημένων διαλέξεων.