Υποστήριξη από MY-AOC

Τα στελέχη της MY-AOC θα παρέχουν υποστήριξη για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προς τα μέλη ΔΕΠ - “δημιουργούς” Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων στο πλαίσιο του έργου. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό θα προέλθει από:

  • Μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή διαφανειών, σημειώσεων, ασκήσεων και λοιπoύ υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού, όπως βιντεοσκόπηση, μετάδοση και αποθήκευση μαθημάτων και διαλέξεων και γενικότερα παραγωγή κατάλληλου πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, συμβατού με τις προς υλοποίηση υπηρεσίες

Οι δραστηριότητες ψηφιοποίησης αφορούν τόσο στην ανάπτυξη και προσθήκη νέων ψηφιακών μαθημάτων (ποσοτική αύξηση), όσο και στη βελτίωση του περιεχομένου των υφιστάμενων μαθημάτων (ποιοτική αναβάθμιση).

Η ανάπτυξη των Ανοικτών Ακαδημαϊκών θα γίνει σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές, ελάχιστες ή πλήρεις (, με βάση την ορολογία της Πρόσκλησης). Στο πλαίσιο του έργου είναι προγραμματισμένη η ανάπτυξη 47 μαθημάτων πλήρων προδιαγραφών (A+)και 190 μαθημάτων ελάχιστων προδιαγραφών (Α-).

Τα παραγόμενα μαθήματα θα πιστοποιούνται ως προς την συμβατότητά τους με τα κριτήρια αποδοχής και τις προδιαγραφές του έργου και, επιπλέον, θα υπόκεινται σε θεματική κατάταξη και κατηγοριοποίηση με βάση τα πεδία της επιστήμης.