Οι Δράσεις του Έργου

Το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου από το ΕΜΠ - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα - Ιδρυματική Δράση» υλοποιείται μέσω επτά δράσεων οι οποίες αναφέρονται παρακάτω. Οι έξι πρώτες αφορούν στο Υποέργο 1: «Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις» και η έβδομη στο Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού» προϋπολογισμού 447.690 € και 49.400 € αντίστοιχα.