Στόχοι

Βασικός στόχος της πράξης είναι η διαθέση ενός σημαντικού αριθμού μαθημάτων του Ιδρύματος με ανοικτή πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία 237 Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων, από τη διάθεση των οποίων μαθήματων θα επωφεληθούν καταρχήν οι φοιτητές του Ιδρύματος, ώστε ανεξάρτητα από χρονοχωρικούς περιορισμούς να μπορούν να μελετούν, με δυνατότητα επανάληψης, την εκπαιδευτική ύλη και μεγάλου αριθμού βιντεοσκοπημένων διαλέξεων. Παράλληλα και μέσω της ανοικτής διάθεσης χωρίς περιορισμό, κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα, ώστε να ενημερώνει τις γνώσεις του σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά και να έρχεται σε επαφή και αποκτά γνώσεις σε νέα θεματικά αντικείμενα, που θα τον βοηθήσουν στο επαγγελματικό στίβο ή την προσωπική του εξέλιξη.

Επιπλέον, η Πράξη στοχεύει να συντελέσει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της δικτυακής παρουσίας των μαθημάτων, στην ανάδειξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του Ιδρύματος, στην προβολή των μαθημάτων, του περιεχομένου τους καθώς και της γενικότερης ενημέρωσης του κοινού για αυτά. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο θα πραγματοποιείται με δομημένο τρόπο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στα συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος και η μελέτη αυτοτελών μερών του υλικού. Ειδικότερα, η Πράξη προσανατολίζεται στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του κοινού στο οποίο απευθύνεται και στην επαρκή προσαρμογή της στόχευσης και του τρόπου υλοποίησής της στις ανάγκες αυτές. Η ταχύτητα επικαιροποίησης της επιστημονικής γνώσης, η πολυπλοκότητα στην εφαρμογή τεχνικών γνώσεων και η ανάγκη για νέες αποτελεσματικές εφαρμογές καθώς και η ανάγκη συνδυασμού δεξιοτήτων για την επεξεργασία και επίλυση σύνθετων θεωρητικών και εμπειρικών προβλημάτων, προϋποθέτουν την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων, εφαρμογών και εργαλείων που θα διευκολύνουν τη μάθηση, τη διάχυση της γνώσης και τη διεπιστημονική αλληλεπίδραση.

Σημαντική θα είναι η συνεισφορά στην ανάπτυξη νέων επαγγελματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω καλύπτεται πλήρως ο κεντρικός στόχος του άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης, τη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη μέσω της παραγωγικότητας των καινοτόμων δράσεων και της ανταγωνιστικότητας. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο αναβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά αναδεικνύεται και ο κοινωνικό- εκπαιδευτικός ρόλος των Ιδρυμάτων και προβάλλεται σε διεθνές επίπεδο το έργο τους. Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη συνδέεται και με τον ειδικό στόχο του άξονα «Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού», όπου σκοπεύεται:

  • Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού
  • Η κατάργηση των τυπικών φραγμών καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδρομή και εισαγωγή της αναγκαίας ευελιξίας (οριζόντια και κάθετα) σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και στη δια βίου μάθηση
  • Η ενίσχυση της αποκέντρωσης της εκπαίδευσης με ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εφαρμογών διαχείρισης πληροφορίας (Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα) για φορείς του ευρύτερου εκπαιδευτικού χώρου αλλά και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (μαθητικού πληθυσμού και εκπαιδευτικού προσωπικού)

Τέλος, η Πράξη συμβάλλει άμεσα στους ποσοτικούς δείκτες του σχετικού θεματικού Άξονα Προτεραιότητας και συγκεκριμένα στον αριθμό προγραμμάτων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, στον αριθμό προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στον αριθμό Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης.