ΜΥ-AOC

Η Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων (Academic Open Courses) (ΜΥ-ΑOC) έχει ως σκοπό το συντονισμό και την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου. Για το λόγο αυτό η MY-AOC στελεχώνεται από εξειδικευμένο Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια και αποτελεσματικότητα των επί μέρους συνιστωσών που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Η στελέχωσή της πραγματοποιήθηκε με βάση την οργανωτική δομή και τις απαιτούμενες ειδικότητες και καλύπτει πλήρως τις προβλεπόμενες ανάγκες στο πλαίσιο του έργου.

Μετά το πέρας του έργου οι δράσεις ψηφιοποίησης θα συνεχιστούν στο πλαίσιο βασικής λειτουργικής μονάδας του ΕΜΠ, με σταθερή υποδομή σε απαιτούμενο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό ως μόνιμη υπηρεσία υποστήριξης των διαδικασιών ανάπτυξης και διαχείρισης των ψηφιακών μαθημάτων του Ιδρύματος. Μέσω του δικτυακού της τόπου θα διαθέτει ενεργούς μηχανισμούς πληροφόρησης και λογοδοσίας.

Η λειτουργία της MY-AOC συνεπικουρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔ) του Ιδρύματος, το οποίο ήδη προσφέρει στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Ιδρύματος σχετικές υπηρεσίες. Το ΚΕΔ, στο πλαίσιο συγκεκριμένων πακέτων εργασίας, θα παρέχει τεχνογνωσία και υποδομές για την ανάπτυξη των υπηρεσιών του έργου και θα αναλάβει την υποστήριξη της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών και μετά το πέρας του έργου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου έχει ορισθεί ο Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Τομέα Μαθηματικών) .