Το Έργο

Το έργο αφορά στην υποστήριξη ανάπτυξης ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων. Με τοv όρο ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα εννοείται η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (όπου δεν εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων), το οποίο θα δημοσιοποιηθεί στο Διαδίκτυο μέσω της Ιδρυματικής πλατφόρμας και της εθνικής πύλης αναζήτησης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων και θα διατίθεται με άδειες creativecommons () τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους (φοιτητές) όσο και στο ευρύ κοινό.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω δύο (2) Υποέργων, καθένα από τα οποία συγκεντρώνει συναφείς δράσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και την ταχύτερη διεκπεραίωση του συνολικού έργου. Ειδικότερα:

  • το Υποέργο 1 αφορά στις κεντρικές δράσεις ανάπτυξης των βασικών υποδομών και υπηρεσιών του έργου, και
  • το Υποέργο 2 αφορά σε δράσεις προμήθειας (κεντρική προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και προμήθεια εξοπλισμού / λογισμικού επεξεργασίας πολυμέσων και παραγωγής ψηφιακών μαθημάτων).