Πληροφορίες και Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθήματος

Πληροφορίες και Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθήματος

1. Γενικές Πληροφορίες

Τα ΑΑΜ θα καταχωρούνται στην Ιδρυματική πλατφόρμα σύμφωνα με μια συγκεκριμένη δομή, ομοιόμορφη σε πανελλαδική κλίμακα, ώστε να δίνονται στους χρήστες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αλλά και να είναι εφικτή η αναζήτηση υλικού σε επίπεδο Ιδρύματος αλλά και πανελλαδικά.

Αναλυτικά παρουσιάζονται οι πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν τα μαθήματα συνολικά

2. Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες αποτελούν τη θεμελιώδη δομική μονάδα των ΑΑΜ και βοηθούν στην δημιουργία μίας ιεραρχημένης δομής. Για το λόγο αυτό, το υλικό (διαφάνειες, ασκήσεις, σημειώσεις) κατηγοριοποιείται βάση θεματικών ενοτήτων, ενώ κάθε ενότητα συνοδεύεται από τις απαραίτητες πληροφορίες.

Περισσότερα σχετικά με την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την καταταξή του σε θεματικές ενότητες

3. Μορφή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Παρότι είναι οδηγία κι όχι υποχρέωση, η λειτουργική, αισθητικά άρτια και ομοιόμορφη απεικόνιση του εκπαιδευτικού υλικού, αποτελεί παρόλα αυτά σημαντικό σημείο στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Για την επίτευξη ενός ικανού επίπεδου ομοιομορφίας απαιτείται η τηρησή ορισμένων απλών κανόνων σχετικά με την δομή και τα χαρακτηριστικά της μορφοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού. Μία εξειδεικευμένη τήρηση αυτών των κανόνων οδηγεί στην προσβασιμότητα, την δημιουργία δηλαδή κατάλληλα διαμορφωμένων εγγράφων για άτομα με μειωμένες αντιληπτικές ικανότητες.

Περισσότερα για τον τρόπο διαμόρφωσης των αρχείων σας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις λειτουργικότητας και ομοιομορφίας πατήστε

4. Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα αφορούν πρωταρχικά τον/τους δημιουργό/ούς του και καλύπτονται με την χρήση αδειών creative commons. Οι άδειες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους δημιουργούς να προστατεύσουν το επιστημονικό τους έργο.

Η χρήση των αδειών καθώς και η προτεινόμενη άδεια από την MY AOC παρουσιάζεται .
Η επισκόπηση των αδειών Creative Commons γίνεται .

Όσον αφορά στα δικαιώματα τρίτων, οι δημιουργοί υποχρεούνται να αναφέρουν ρητά την πηγή την οποία χρησιμοποιήσαν (π.χ. υπό μορφή λεζάντας δίπλα σε εικόνας σε μία διαφάνεια).

5. Πολυμεσικό Υλικό

Το πολυμεσικό υλικό αφορά στην κατηγορία των μαθημάτων Α+ και θα παραχθεί σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και αμφιθέατρα στις οποίες θα έχει εγκατασταθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός για την καταγραφή εικόνας και ήχου σε καλή ποιότητα. Η Μονάδα Υλοποίησης - AOC, θα συνδράμει το διδάσκοντα, παρεχοντάς του οδηγίες σχετικά με τον ήχο, τη συνολική εικόνα, την κίνηση και κάθε άλλο καθοριστικό παράγοντα.

6. Συχνές Ερωτήσεις

Η ενότητα συχνές ερωτήσεις έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει τους διδάσκοντες με πιθανές απορίες πόυ μπορεί να έχουν σχετικά με το πρόγραμμα Άνοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα.

Αναλυτικά οι συχνές ερωτήσεις βρίσκονται .