ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες ενός μαθήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές και αποσκοπούν στην καλύτερη πληροφόρηση των διδασκομένων σε σχέση με το κάθε μάθημα.

Σκοπός είναι :

  • Οι φοιτητές/σπουδαστές του ΕΜΠ να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μαθηματά τους σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Οι παρεχόμενες πληροφορίες να επιτρέπουν την αναζήτηση από πύλες αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων, σε ιδρυματικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Το κοινό να έχει πρόσβαση σε κάθε πληροφορία σχετικά με το περιεχομενο ενός μαθήματος, προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσον τον/την ενδιαφέρει και ειδικότερα εάν οι γνώσεις τους ανταποκρίνονται στα προαπαιτούμενα για τη μελέτη των συγκεκριμένων μαθημάτων.

Οι πληροφορίες αυτές είναι κοινές για όλες τις κατηγορίες των μαθημάτων. Ο κάθε τίτλος είναι και συνδεσμός στην αντίστοιχη σελίδα πληροφοριών.

  • Υποχρεωτικές πληροφορίες

    Α.

    Β.

    Γ.

  • Προαιρετικές πληροφορίες

    Α.

    Β.

    Γ.