Ποιοτικά Κριτήρια

Συμβολή του Έργου στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας, με ενσωμάτωση και αξιοποίηση των σύγχρονων ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιείται σήμερα στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ είναι η από έδρας διδασκαλία σε χώρους όπως αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες σεμιναρίων κ.α., σε συνδυασμό με εργαστηριακά μαθήματα που πραγματοποιούνται σε ειδικά εξοπλισμένους χώρους. Στη συνέχεια, οι φοιτητές / σπουδαστές μελετούν την ύλη και κατέρχονται στις εξετάσεις προκειμένου να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους. Το μοντέλο είναι καθαρά διδασκαλο-κεντρικό και όχι μαθητο-κεντρικό. Η ποιοτική συμβολή της πράξης συνίσταται στα ακόλουθα:

  • Συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται το τρέχον μοντέλο διδασκαλίας καθώς θα είναι δυνατή η ζωντανή μετάδοση μέρους της διδασκαλίας των μαθημάτων αλλά και η καταγραφή τους. Το αποτέλεσμα θα είναι η δυνατότητα να παρακολουθούν από απόσταση οι φοιτητές ένα μάθημα, ή/και να μπορούν να επαναλάβουν την παρακολούθηση όσων μαθημάτων θα είναι καταγεγραμμένα.
  • Εισάγεται το μαθητο-κεντρικό μοντέλο. Με την οργάνωση και τη διάθεση των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων με συγκεκριμένες προδιαγραφές και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, θα είναι εφικτή η μελέτη του υλικού,από τους φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό.

Τα παραπάνω συντελούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας, με ενσωμάτωση και αξιοποίηση των σύγχρονων ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα.