Μορφοποίηση Περιεχομένου

Η κοινή παρουσία των μαθημάτων που διδάσκονται στις σχολές του ΕΜΠ μέσα στην Ιδρυματική πλατφόρμα του e-class, προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα  μιας συνολικής επισκόπησης του υλικού τους. Το κοινό θα έχει με αυτόν τον τρόπο, την ευχέρεια πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό ακαδημαϊκού επιπέδου οπότε κρίνεται σημαντική η τήρηση ορισμένων κανόνων σε επίπεδο λειτουργικότητας, αισθητικής ομοιομορφίας και προσβασιμότητας.

Λειτουργικότητα

 Η Μονάδα Υλοποίησης προτείνει τους εξής δύο γενικούς κανόνες:

  1. Η αρίθμηση και η τιτλοφόρησητων εικόνων, πινάκων, μαθηματικών σχέσεων κλπ (με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περίπτωσηκρίνεται απαραίτητη.
  2. Για τη διευκόλυνση των χρηστώνκαλό θα ήταν η βιβλιογραφία να ακολουθεί  κατά το δυνατόν (τουλάχιστον σε επίπεδο σχολής) ένα κοινό πρότυπο.

Αισθητική ομοιομορφία & Προσβασιμότητα

Όσον αφορά την αισθητική ομοιομορφία και την προσβασιμότητα οι διδάσκοντες έχουν τις εξής δύο επιλογές.

  1. να επιλέξούν τα προδιαμορφωμένα πρότυπα της Μονάδας Υλοποίησης,
  2. να δημιουργήσουν δική τους μορφοποίηση.

***: Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει η ρητή υπόχρεωση τήρησης των κανόνων αδειοδότησης και δημοσιότητας που επιβάλλονται από το έργο. Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε τη σελίδα . ***

1. Μορφοποίηση με βάση τα πρότυπα της Μονάδας Υλοποίησης

Για την τήρηση των κανόνων αισθητικής ομοιομορφίας και προσβασιμότητας (σε ένα λογικό βαθμό) που αναλύονται στη συνέχεια  εχουν δημιουργηθεί από την Μονάδα Υλοποίησης template αρχεία που αποσκοπούν στο να κάνουν την δημιουργία καινούριου υλικούεύκολη και απλή υπόθεση

Η My AOC προτείνει την χρήση διαφανειών για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού του υλικού στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε περίπτωση που ο διδάσκων επιθυμεί να ανεβάσει εργασίες, ασκήσεις κλπ μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρότυπο Ms Word. 

2. Μορφοποίηση από τους διδάσκοντες

Σε περίπτωση που οι διδάσκοντες επιθυμούν να κάνουν οι ίδιοι την μορφοποίηση του εκπαιδευτικού τους υλικού ακολουθούν κανόνες που θα τους διευκολύνουν στην δημιουργία βέλτιστων παρουσιάσεων όσο το δυνατόν

Αισθητική ομοιομορφία

Οι παρακάτω βασικοί κανόνες δεν είναι φυσικά υποχρεωτικοί, κρίνονται όμως απαραίτητοι

  • Τα διακοσμητικά φόντα δημιουργούν προβλήματα στην ανάγνωση. Στην περίπτωση που το κείμενο σε μια παρουσίαση βρίσκεται μπροστά από κάποιο φόντο, αυτό θα πρέπει αυτό να είναι μονοχρωματικό και να υπάρχει η μέγιστη δυνατή αντίθεση.
  • Σε κάθε διαφάνεια θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και ιεραρχημένη η χρήση του τίτλου, του κειμένου, της λεζάντας κοκ.
  • Η χρήση γραμματοσειρών sans serif. (πχ: Vedana, Arial, Helveticaδιευκολύνει σαφώς τους αναγνώστες σε αντίθεση με όσες έχουν καλλιγραφικά στοιχεία.
  • Αντενδείκνυται η σκίαση των γραμμάτων καθώς και η χρήση διαφορετικών χρωμάτων. Ο καλύτερος τρόπος επισήμανσης είναι μάλλον η χρήση bold ή/και italics όπου κρίνεται απαραίτητο.

Προσβασιμότητα

Ο όρος προσβασιμότητα αναφέρεται στο κατά πόσο ένα αρχείο είναι φτιαγμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να  διαβαστεί από άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό γίνεται εφικτό είτε με τη χρήση υποστηρικτικών συσκευών, είτε απλώς με το πληκτρολόγιο και τις συντομεύσεις του. Η εκπαιδευτική και κοινωνική αξία της προσβασιμότητας είναι σαφής καθώς σπάειμε τη βοήθεια της τεχνολογίαςτους αποκλεισμούς και δίνει τη δυνατότητα σε πολύ περισσότερο κοσμονα χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικό υλικό. Παρόλα αυτά, προς το παρόν δεν αποτελεί υποχρέωση των δημιουργών των ΑΑΜ. Για τη δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, παρέχονται οδηγίες οι οποίες έχουν επεξεργαστεί από τη MY-AOC. Οι οδηγίες αυτές αφορούν κυρίως στην εισαγωγή μεταδεδομένων, εναλλάκτικών κειμένων, λογικής σειράς ανάγνωσης κλπ.