Κρίσιμες Παρεμβάσεις

Για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και των ωφελειών που θα προκύψουν από την Πράξη θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσης του πλαισίου ανάπτυξης και διάθεσης των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων:

  1. Προώθηση της ιδέας της ανοικτής πρόσβασης (open access) στο πλαίσιο της δημιουργίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού.
  2. Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων με στόχο την επίτευξη του μέγιστου επιπέδου διαλειτουργικότητας και προβολή στο εξωτερικό (πολύγλωσσες εκδόσεις όπου είναι δυνατόν).
  3. Ένταξη των Ανοικτών Ακαδημαΐκών Μαθημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και μέσα από τη σύνδεση τους με το θεσμό της αξιολόγησης.
  4. Εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων για πρόσβαση από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
  5. Αξιοποίηση κεντρικών υπηρεσιών του Ιδρύματος με στόχο την εξοικονόμηση πόρων.
  6. Διασύνδεση των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν με θεσμοθετημένες δομές και εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ένταξη τους στην Ακαδημαϊκή λειτουργία και τη διατηρησιμότητά τους.