Δράση Z

Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικούεξοπλισμού καθώς και λογισμικού επεξεργασίας πολυμέσων και παραγωγής ψηφιακών μαθημάτων.

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού που διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Σταθερός οπτικοακουστικός εξοπλισμός καταγραφής και μετάδοσης διαλέξεων και υλικά/κόστη εγκατάστασης
  • Φορητός εξοπλισμός καταγραφής και μετάδοσης διαλέξεων
  • Άδειες χρήσης λογισμικών εγκατεστημένων σε εξυπηρετητές
  • Εξοπλισμός και λογισμικό επεξεργασίας πολυμέσων και παραγωγής ψηφιακών μαθημάτων