Δράση ΣΤ

Αξιολόγηση Πράξης.

Η παρούσα δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  • Σύσταση και λειτουργία της Ιδρυματικής Επιτροπής
  • Ορισμό ενός εκπροσώπου από κάθε Σχολή
  • Ορισμό Ιδρυματικής πολιτικής σχετικά με τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα
  • Διοικητικό και τεχνικό συντονισμό του έργου