Δράση Ε

Οργάνωση και υποστήριξη υλοποίησης της Ιδρυματικής Πράξης.

Το Έργο και τα αποτελέσματά του θα τύχουν της ανάλογης διάχυσης και δημοσιότητας μέσα από την υιοθέτηση και ανάπτυξη καθιερωμένων εργαλείων προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων έργων μεγάλης κλίμακας, όπως:

  • Διαδικτυακή Πύλη Έργου (Project Portal)
  • Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης
  • Ενέργειες προώθησης, όπως διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και ημερίδων
  • Συμμετοχή των μελών της Μονάδας Υλοποίησης του έργου σε συνέδρια ή και διερεύνηση της δυνατότητας συνδιοργάνωσης επιστημονικού συνεδρίου
Τέλος, η Μονάδα Υλοποίησης του έργου και τα βραβευμένα μέλη ΔΕΠ θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνουν εθνικοί, τοπικοί και κλαδικοί παραγωγικοί φορείς και οι οποίες αφορούν στη στήριξη και την προώθηση της ανάπτυξης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων.