Δράση Δ

Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων & Διαγωνισμοί Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων.

Το Έργο και τα αποτελέσματά του θα τύχουν της ανάλογης διάχυσης και δημοσιότητας μέσα από την υιοθέτηση και ανάπτυξη καθιερωμένων εργαλείων προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων έργων μεγάλης κλίμακας, όπως:
 • Διαδικτυακή Πύλη Έργου (Project Portal)
 • Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης
 • Ενέργειες προώθησης, όπως διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και ημερίδων
 • Συμμετοχή των μελών της Μονάδας Υλοποίησης του έργου σε συνέδρια ή και διερεύνηση της δυνατότητας συνδιοργάνωσης επιστημονικού συνεδρίου
 
Επιπλέον, για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη ποιοτικών ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων, η δράση αυτή θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση διαγωνισμού για την ανάδειξη των καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων, που ενδεικτικά θα πληρούν κριτήρια όπως:
 • Βαθμός συνέπειας με τις προδιαγραφές
 • Εύρος του περιεχομένου
 • Βαθμός αξιοποίησης της λειτουργικότητας της πλατφόρμας ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων
 • Υιοθετημένες διδακτικές πρακτικές
 • Βίντεο-διαλέξεις
 • Επισκεψιμότητα του μαθήματος
 • Ανάδραση από τους φοιτητές με βάση τα αποτελέσματα της συμμετοχικής διαδικασίας αξιολόγησης όπως περιγράφεται στη Δράση Β.
Η Μονάδα Υλοποίησης του έργου και τα βραβευμένα μέλη ΔΕΠ θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνουν εθνικοί, τοπικοί και κλαδικοί παραγωγικοί φορείς και οι οποίες αφορούν στη στήριξη και την προώθηση της ανάπτυξης ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων.