Δράση Α

Υποστήριξη Ανάπτυξης Ανοικτών Ακαδημαϊκών μαθημάτων.

Η δράση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών του ΕΜΠ. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό θα προέλθει από:

  • Μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή διαφανειών, σημειώσεων, ασκήσεων και λοιπoύ υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού, όπως βιντεοσκόπηση, μετάδοση και αποθήκευση μαθημάτων και διαλέξεων και γενικότερα παραγωγή κατάλληλου πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, συμβατού με τις προς υλοποίηση υπηρεσίες.

Οι δραστηριότητες ψηφιοποίησης αφορούν τόσο στην ανάπτυξη και προσθήκη νέων ψηφιακών μαθημάτων (ποσοτική αύξηση), όσο και στη βελτίωση του περιεχομένου των υφιστάμενων μαθημάτων (ποιοτική αναβάθμιση). Η ανάπτυξη των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων θα γίνει σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές, ελάχιστες ή πλήρεις. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσιο του έργου θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη 47 μαθημάτων πλήρων προδιαγραφών (A+) και 190 μαθημάτων ελάχιστων προδιαγραφών (Α-).Τα παραγόμενα μαθήματα θα πιστοποιούνται ως προς την συμβατότητά τους με τις ως άνω προδιαγραφές. Επιπλέον, θα υπόκεινται σε θεματική κατάταξη και κατηγοριοποίηση με βάση τα πεδία της επιστήμης.